Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Част I

РАННО ОТКРИВАНЕ, ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА БОЛНИ С ИБС - СТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ И БЕЗ-БОЛКОВА ФОРМА НА КОРОНАРНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

 1. Честота и разпространение на ИБС
 2. Рискови  фактори
 3. Класификация и клинични форми на ИБС
 4. Диагностични методи
 5. Оценка на сърдечната функция

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

 1. Единици на наблюдението
 2. Признаци на наблюдението
 3. Използвани диагностични методи
 4. Методи за функционална оценка на кръвообращението при болни с ИБС (стабилна стенокардия и безболкова форма на коронарна недостатъчност)
 5. Време на проучването
 6. Място на проучването
 7. Клинико-статистическо проучване

СОБСТВЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

 1. Резултати от клинико-диагностичното проучване при военнослужещи със стабилна стенокардия (п=80)
 2. Многофакторен анализ на рисковите фактори при групите със стабилна стенокардия и безболкова форма на коронарна недостатъчност
 3. Резултати от функционално-диагностичното  проучване  на групата със стабилна стенокардия (п= 80)           100
 4. Резултати от клинико-диагностичното проучване при военнослужещи с безболкова форма на КН  (скрита коронарна недостатъчност) (п=60)
 5. Резултати от функционално-дагностичното проучване при болни с безболкова форма на коронарна недостатъчност (п=60)
 6. Възможности на ехокардиографията и импеданскардиографията за оценка на хемодинамиката и миокардния контрактилитет прп болни със стабилна стенокардия

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 1. Клинико-диагностично  проучване
 2. Възможности на функционално-диагностичната оценка

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

ВНЕДРЯВАНЕ

 1. Използвани съкращения и обозначения
 2. Литература

Част II

ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИЧНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛНИ С МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

 1. Актуалност на проблема
 2. Цел и задачи на клиничната кардиологична рехабилитация
 3. Индикация и селекция на болните в зависимост от необходимостта и способността им за рехабилитация
 4. Особени аспекти на сърдечната рехабилитация
 5. Състояние на сърдечната рехабилитация днес Ориентация за утрешния ден
 6. Продължителност на клиничната рехабилитация
 7. Задачи на следоперативната стационарна рехабилитация за болните с ИБС
 8. Диагностични мероприятия в периода на клиничната сърдечна рехабилитация
 9. Рехабилитационна програма  Цел, задачи, елементи и критерии за оценка

Литература

Част III

СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА ЗА КЛИНИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛНИТЕ С МИ И СЛЕД КОРОНАРНА ХИРУРГИЯ

 1. Специфични рискови фактори при болните с МИ и възможности за повлияването им
 2. Възраст и пол
 3. Наднормено телесно тегло и абнормена глюкозна толерантност
 4. Хиперлипидимия
 5. Хипертония
 6. Тютюнопушене
 7. Захарен диабет
 8. Хиперурикемия
 9. Намалена физическа активност
 10. Психосоциални рискове (начин на поведение)
 11. Други рискови фактори
 12. Паралелно проучване на смъртността от МИ и някои други психосоматични заболявания в условията на социална криза
 13. Динамика на заболеваемостта от МИ при военнослужещи по данни на ЦВЛК за периода 1978 - 1991 г.
 14. Влияние на физическите тренировки върху нивото на холестерол в кръвта и фак­торите на кръвосъсирването
 15. Изработване на индивидуализирани рехабилитационни програми — методи и критерии за оценка
 16. Велоергометрично тестуване по време на клиничната рехабилитация на болни с МИ (п=200)
 17. Селективна коронарография на болни с МИ, постъпили за клинична рехабилитация
 18. Възможности на ехокардиографията за оценка на хемодинамиката и миокардния контрактилитет при болни с МИ по време на клинична рехабилитация
 19. Възможности за оценка на левокамерната функция при болни с МИ посредством екскардиографския метод по време на клинична рехабилитация
 20. Холтерова ЕКГ диагностика на болни с МИ по време на клиничната рехабнлитация
 21. Промени в регионарната миокардна перфузия при болни с МИ в ранния период на рехабилитация
 22. Възможности за използване на наличието на Q зъбец от електрокардиография и дискинезия на левокамерния  миокард от ехокардиография като критерии при съставянето на рехабилитационни програми
 23. Състояние и реакция на кръвообращението и дишането при болни с ИБС и МИ в рехабилитационния период
 24. Специфични особености при клиничната рехабилитация на болни с МИ, коро­нарна хирургия и след транслуминална ангиопластика
 25. Рехабилитация на пациенти с аортокоронарен байпас след прекаран МИ и остатъчна стенокардия
 26. Оценка на резултатите от рехабилитацията на болни с ИБС след транс­луминална ангиопластика
 27. Белодробна функция при сърдечно оперираните болни
 28. Рехабилитация на болни с МИ и след протезиране на десцендентната аорта по повод дисектираща аневризма в ранния следболничен период
 29. Проследяване на промените в регионарната миокардна перфузия при болни с МИ в ранния период на рехабилитация
 30. Комплексна рехабилитация на пациенти схронична артериална недоста­тъчност на крайниците след прекаран МИ
 31. Рехабилитация на прекарали остър МИ мъже в напреднала възраст
 32. Сексуални смущения и някои промени в половите хормони при мъже, прекарали МИ
 33. Диетолечението при болни с МИ като елемент на рехабилитационната програма
 34. Психологични и социални проблеми при болните със сърдечно-съдови заболявания
 35. Психологическа и физическа рехабилитация на пациенти с остър МИ
 36. Соматопсихични и психосоматични взаимоотношения при сърдечноболните
 37. Психологични и психосоциални проблеми на болните с МИ по време на клинична рехабилитация
 38. Психологични зависимости при болни с инфаркт на миокарда при планови ортопедични операции
 39. Проучване нивото на знания при болни с МИ по време на клиничната рехабилитация Влияние на степента на обученост на пациентите и готовността им да сътрудничат при изпълнение на рехабилитационната програма върху характера на заболяването
 40. Фармакоикономическа оценка на стойността и резултата от клиничната рехабилитация на сърдечноболни
 41. Фармакоикономическа оценка на стойността на комплексната терапия на болни със сърдечно-съдови заболявания в условията на клинична рехабилитация
 42. Фармакоикономическа оценка на възможностите за снижение на стойността на лекарствената терапия на болни със сърдечно-съдови заболявания
 43. Фармакоикономическа оценка на стойността и последиците от комплексната терапия на болни със сърдечно-съдови заболявания
 44. Теренолечение и лечебна физкултура па болни с остър миокарден инфаркт по време на клинична рехабилитация
 45. Теренолечение
 46. Лечебната физкултура като елемент на двигателната терапия

ОБОБЩЕНИ  ИЗВОДИ
Материал  и  методи
Използвани  съкращения и  обозначения
Литература
Приложения